اتاق جلسات

اتاق جلسه با ظرفيت 10 الي 12 نفر با چيدمان O شکل و مجهز به  LEDمحل برگزاري جلسات خصوصي شرکت هاست .